İşçilik Alacakları Belirsiz Alacak Şeklinde Mi, Belirli Bir Alacak Davası şeklinde Mi Açılmalıdır?

İşçilik Alacakları Belirsiz Alacak Şeklinde Mi, Belirli Bir Alacak Davası şeklinde Mi Açılmalıdır?

 Ticari İşlerde faiz serbestçe belirlenir. Tarafların tacir olması durumunda akdi faizi TTK'nun 8/1 uyarınca serbestçe belirleyebiler.

Ticari İşlerde faiz serbestçe belirlenir. Tarafların tacir olması durumunda akdi faizi TTK'nun 8/1 uyarınca serbestçe belirleyebiler.

Katılma alacaklarında zamanaşımı on yıldır.

Katılma alacaklarında zamanaşımı on yıldır.

Taşınmaz satışlarında KDV ne olmalıdır?  Gayrimenkul Satışlarında KDV konusunda özelge;

Taşınmaz satışlarında KDV ne olmalıdır? Gayrimenkul Satışlarında KDV konusunda özelge;

Taşınmaz için açılan tapu iptal ve tescil davalarında, dava tarihindeki değer esas alınmalıdır.

Taşınmaz için açılan tapu iptal ve tescil davalarında, dava tarihindeki değer esas alınmalıdır.

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerine ilişkin davalarda, sözleşmedeki değer değil, taşınmazın dava tarihindeki değer esas alınmalıdır.

Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerine ilişkin davalarda, sözleşmedeki değer değil, taşınmazın dava tarihindeki değer esas alınmalıdır.

Kat Malikleri Kurulu Toplantısı için herhangi bir malike çağrı tebliği olmadığında toplantının iptali gerekir.

Kat Malikleri Kurulu Toplantısı için herhangi bir malike çağrı tebliği olmadığında toplantının iptali gerekir.

Kat Malikleri kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda dava açılırken süre koşulu aranmaz

Kat Malikleri kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda dava açılırken süre koşulu aranmaz

Kat maliklerinden birine toplantı daveti İmzalı olarak tebliğ edilmediği, ya da taahhütlü mektupla bildirilmez ise toplantının iptali gerekir.

Kat maliklerinden birine toplantı daveti İmzalı olarak tebliğ edilmediği, ya da taahhütlü mektupla bildirilmez ise toplantının iptali gerekir.

Kat Malikler, anataşınmazın onarım giderlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Kat Malikler, anataşınmazın onarım giderlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

  Kat Malikleri Kurulu; Kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla bildirilmek suretiyle toplanır.

Kat Malikleri Kurulu; Kat maliklerine imzalattırılacak bir çağrı veya bir taahhütlü mektupla bildirilmek suretiyle toplanır.

   Bir Fetö’cü ihbar ediyorum!

Bir Fetö’cü ihbar ediyorum!

Derhal beraat hükmü verilecek durumlarda, zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmez, beraat kararı verilmelidir.

Derhal beraat hükmü verilecek durumlarda, zamanaşımı nedeniyle düşme kararı verilmez, beraat kararı verilmelidir.

Hırsızlık suçunda manevi zarar istenmesi yerinde değildir.

Hırsızlık suçunda manevi zarar istenmesi yerinde değildir.

Hırsızlık suçu ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarında maddi ve manevi tazminat (haksız fiil tazminatı)

Hırsızlık suçu ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarında maddi ve manevi tazminat (haksız fiil tazminatı)

İş Akdinin haklı nedenle işçi tarafından feshi halinde ihbar tazminatı oluşmaz.

İş Akdinin haklı nedenle işçi tarafından feshi halinde ihbar tazminatı oluşmaz.

Eş, mutlak ve tam kusurlu dahi olsa tedbir nafakası dava tarihinden itibaren takdir edilmelidir.

Eş, mutlak ve tam kusurlu dahi olsa tedbir nafakası dava tarihinden itibaren takdir edilmelidir.

Adi ortaklığı oluşturan şirketlerin birinin  borcundan dolayı adi ortaklığın mallarına, hak ve alacaklarına haciz konulamaz.

Adi ortaklığı oluşturan şirketlerin birinin borcundan dolayı adi ortaklığın mallarına, hak ve alacaklarına haciz konulamaz.

Adi ortaklığın davacı veya davalı olduğu davalarda tüm ortaklar taraf olmadan, davaya dahil olunmadan karar verilemez.

Adi ortaklığın davacı veya davalı olduğu davalarda tüm ortaklar taraf olmadan, davaya dahil olunmadan karar verilemez.

Adi ortaklığın tüzel kişiliği yoktur. Adi ortaklığın borçlarından ortaklar müteselsilen sorumludurlar.

Adi ortaklığın tüzel kişiliği yoktur. Adi ortaklığın borçlarından ortaklar müteselsilen sorumludurlar.