Kat Malikler, anataşınmazın onarım giderlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Kat Malikler, anataşınmazın onarım giderlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Kat Malikler, anataşınmazın onarım giderlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Hukuk - Yüksek Yargı Kararları - 2017-09-18 09:30:48

Kat Malikler, anataşınmazın onarım giderlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.

Yargıtay Hukuk Genel KURULU         2013/740 E.  ,  2014/392 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 14.Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 01/11/2012
NUMARASI : 2012/1017 E-2012/1438 K.

Taraflar arasındaki “ortak gider alacağı” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kartal 2.Sulh Hukuk Mahkemesi’nce davanın reddine dair verilen 06.03.2012 gün ve 2008/62 E-2012/341 K. sayılı kararın incelenmesi davacılar tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 18.Hukuk Dairesi’nin 05.07.2012 gün ve 2012/5805 E-2012/8557 K. sayılı ilamı ile;
(...Davacı dava dilekçesinde, 20.03.2005, 08.05.2005 ve 22.01.2006 tarihlerinde yapılan KAT MALİKLERİ kurulunda anataşınmazın bakım, onarım giderlerini karşılamak üzere belirlenen aidatları davalının ödemediğini bildirerek faizi ile birlikte 2.680 TL alacağın davalıdan tahsilini istemiş, mahkemece ortak gider borcunun dayanağı kararların mahkemece iptal edildiği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Dosya içerisindeki bilgi ve belgelerin, özellikle bilirkişi raporlarının incelenmesinden KAT MALİKLERİ KURULU kararları doğrultusunda anataşınmazın ortak yerlerinde onarım yapılması ve bunun için yapılacak harcamalar nedeni ile toplanacak aidatlar belirlenmiş ve bu doğrultuda da gerekli bakım ve onarımın gerçekleştirilmiş olduğu anlaşılmaktadır. KAT Mülkiyeti Yasasının 19.maddesi gereğince KAT MALİKLERİ anagayrimenkulün bakımına ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecbur olup aynı Yasanın 20.maddesi gereğince KAT MALİKLERİ anataşınmazın onarım giderlerine aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür. Buna göre anataşınmazın ortak yerlerinde yapılması zorunlu olup projesine uygun olarak yapılmış olan onarım giderinden davalının yukarıda açıklanan yasa maddeleri gereğince sorumlu olacağı gözardı edilerek yerinde olmayan gerekçelerle davanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir...)gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel KURULU'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
Dava, KAT mülkiyeti kurulmuş bulunan taşınmazda ortak giderin tahsili istemine ilişkindir.
Davacı vekili, 20.03.2005, 08.05.2005 ve 22.01.2006 tarihlerinde yapılan KAT MALİKLERİ kurulunda anataşınmazın bakım, onarım giderlerini karşılamak üzere belirlenen aidatların davalı tarafından ödemediğini bildirerek, 2.680 TL alacağın faizi ile birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.
Davalı, davanın reddini savunmuştur.
Mahkemece, ortak gider borcunun dayanağı olan 08.05.2005 tarihli olağanüstü KAT MALİKLERİ KURULU kararı iptal edildiğinden, borcun dayanağının kalmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
Davacı vekilinin temyizi üzerine hüküm, Özel Dairece yukarıya metni aynen alınan ilamla bozulmuş; Yerel Mahkeme önceki gerekçelerle verdiği kararda direnmiştir.
Direnme kararını temyize davacı vekili getirmiştir.
Hukuk Genel KURULU önüne gelen uyuşmazlık; davalının onarım giderinden sorumlu olup olmadığı; buna göre de, davanın kabulünün gerekip gerekmediği noktasında toplanmaktadır.
Dosya içeriği ve toplanan delillere göre; 20.03.2005 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında “Apartmanın arka ve yan cephesinde oluşan çatlakların tamiri, doldurulması ve dış cephe boyasının yapılması için karar alınması çatı tamiratlarının yapılması” için karar alındığı; 12 nolu daire maliki olan davalının itirazı üzerine bu kez de 08.05.2005 tarihinde yapılan toplantıda 20.03.2005 tarihli kurul kararında alınan kararların aynen benimsendiği; davalının başvurusu üzerine Kartal 2.Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 23.12.2005 tarih, 2005/1445 E. 2010/314 K.sayılı ilamı ile ÇAĞRI belgesinin davacıya süresinde tebliğ edilmediği gerekçesi ile 08.05.2005 tarihli olağanüstü KAT MALİKLERİ kurulunda alınan kararların iptal edildiği ve temyizi üzerine Yargıtay 18.Hukuk Dairesi tarafından 15.02.2011 tarihinde onandığı; 22.01.2006 tarihli olağan genel kurul toplantısında ise önceki toplantılarda alınmasına karar verilen paranın yetmemesi üzerine, ek işletme projesine göre Mart 2006- Ağustos 2006 döneminde 6 ay süre ile her daireden 50 TL daha toplanmasına karar verildiği anlaşılmaktadır. Borcun dayanağı olarak 20.03.2005; 08.05.2005 ve 22.01.2006 tarihlerinde alınan bu kararlar doğrultusunda tamir işlemlerinin yaptırıldığı ve bedellerinin ilgililere ödendiği belirlenmiş, davalı ise ödeme yapmamıştır.
Dava konusu taşınmaz 6 nolu parsel 7 katlı kargir apartman vasfında, KAT mülkiyeti KURULU olup, yönetim planı da tapuya 13.04.1976 tarihinde şerh edilmiştir.Uyuşmazlığın çözümünde 634 sayılı KAT Mülkiyeti Kanunu hükümleri uygulanacaktır.
634 sayılı KAT Mülkiyeti Kanunu'nun 19/1.maddesinde “KAT MALİKLERİ, anagayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.”; 20.maddesinde de; “KAT maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça: ...b)...bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında;.Katılmakla yükümlüdür.” hükümleri düzenlenmiştir.
Öte yandan Yönetim Planı'nın 3.maddesinde de ortak kısımların bakımı, onarımı gibi giderlere KAT maliklerinin arsa payı oranında katılacakları belirtilmiştir.
O halde anataşınmazın ortak yerlerinde yapılması zorunlu olan ve projesine uygun olarak yapılan onarım giderlerinden davalı sorumlu olup,Özel Daire bozma ilamına uyulması gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırı olduğundan, direnme kararının bozulması gerekmiştir.
S O N U Ç : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma ilamında gösterilen nedenlerden dolayı 6217 sayılı Kanunun 30.maddesi ile 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na eklenen "Geçici madde 3" atfıyla uygulanmakta olan 1086 sayılı Hukuk USULÜ Muhakemeleri Kanunu'nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, aynı Kanun'un 440.maddesi uyarınca karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 26.03.2014 gününde oybirliği ile karar verildi. 

Sende Yorumla...
DİĞER HABERLER