Kat maliklerinden birine toplantı daveti İmzalı olarak tebliğ edilmediği, ya da taahhütlü mektupla bildirilmez ise toplantının iptali gerekir.

Kat maliklerinden birine toplantı daveti İmzalı olarak tebliğ edilmediği, ya da taahhütlü mektupla bildirilmez ise toplantının iptali gerekir.

Kat maliklerinden birine toplantı daveti İmzalı olarak tebliğ edilmediği, ya da taahhütlü mektupla bildirilmez ise toplantının iptali gerekir.

Hukuk - Yüksek Yargı Kararları - 2017-09-18 09:34:51

 

Yargıtay  18. Hukuk Dairesi         2014/9779 E.  ,  2014/16513 K.


"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ : İstanbul Anadolu 6. Sulh Hukuk Mahkemesi
TARİHİ : 11/02/2014
NUMARASI : 2013/314-2014/88

Dava dilekçesinde, 13.04.2013 tarihli KAT MALİKLERİ KURULU kararlarının iptali, anataşınmaza yönetici atanması ve aidatların yatırılması için tevdii mahalli tayinine karar verilmesi istenilmiştir. Mahkemece davanın kısmen kabul kısmen reddine karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacı vekili dava dilekçesinde, anataşınmazda 14 adet bağımsız bölüm bulunduğunu, KAT Mülkiyeti Yasası'nın 34.maddesi gereğince, yönetici atanmasının zorunlu olduğunu, apartmanda usulüne uygun yönetici atanmadığını, 13.04.2013 tarihli KAT MALİKLERİ kurulunda alınan kararların usulüne uygun olmadığını, bu nedenle bu toplantıda alınan kararların iptali ile apartmana yönetici atanması ve apartman aidatlarını yatıracağı bir bankaya hesap açılarak tevdii mahalli tayin edilmesini istemiş, mahkemece 13.04.2013 tarihli KAT MALİKLERİ KURULU kararı ile yönetici atanmasına ilişkin talebin reddine, banka hesabı açtırılması yönündeki talebin ise kabulüne karar verilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir.
Ancak;
Dava, KAT MALİKLERİ KURULU kararlarının iptali ile yönetici tayin edilmesi ve tevdii mahalli tayin edilmesi istemine ilişkindir. Dosyada bulunan yönetim planının 19.maddesi gereğince KAT MALİKLERİ KURULU her yılın Ocak ayında toplanacağı belirtilmiştir. Buna göre, iptali istenen 13.04.2013 tarihli KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI olağanüstü KAT MALİKLERİ KURULU TOPLANTISI niteliğindedir. KAT Mülkiyeti Yasası'nın 29.maddesi gereğince KAT MALİKLERİ KURULU yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim planında gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içerisinde toplanır. Önemli bir sebebin çıkması halinde, yöneticinin veya denetçinin veya KAT maliklerinin 1/3'ünün istemi üzerine ve toplantı için istenilen tarihten en az 15 gün önce bütün KAT maliklerine imzalattırılacak bir ÇAĞRI veya bir taahhütlü mektupla, toplantı sebebi de bildirilmek şartıyla KAT MALİKLERİ KURULU her zaman toplanabilir.
Dosyada bulunan ÇAĞRI tutanağında 27.03.2013 tarihinde toplantı yapılacağının tutulan imzalı tutanakla tespit edildiği, ancak davacıya herhangi bir tebliğ yapılmadığı gibi tutanakta imzasının alındığı da tespit edilememiştir. Davalı tarafından panoya asılması suretiyle toplantının yapılacağının bildirildiği ileri sürülmüş ise de, yönetim planında bu şekilde tebliğ yapılacağı şeklinde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Buna göre, yasanın yukarıda açıklanan hükmüne aykırı toplantı yapıldığından mahkemece 13.04.2013 tarihli KAT MALİKLERİ KURULU toplantısının iptaline karar verilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçeyle bu talep yönünden davanın reddine karar verilmiş olması doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 18.11.2014 gününde oybirliğiyle karar verildi.  

Sende Yorumla...
DİĞER HABERLER