"2017 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" yayınlandı.

"2017 Yılı Öğretmenlerin İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Duyurusu" yayınlandı. Tam metni aşağıda olan duyuruya göre;Öğretmenlerin 2017 il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri üç kademeli şekilde gerçekleşecek. 2017 il içi yer değiştirme başvuru tarihleri 22-26 Mayıs 2017 olarak belirtildi. İl içi atama başvuruları 22.05.2017 tarihinde başlayacak 26.05.2017 tarihinde sona erecek. İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin 2017 il içi atama sonuçları 6 Haziran 2017 tarihinde açıklanacak. İl içi isteğe bağlı atama sonucu yer değiştirmesi gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesmeleri ise 12 Haziran 2017 tarihinden sonra yapılacak.

 

ÖĞRETMENLERİN 2017 YILI İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME
DUYURUSU (TAM METİN):
Bakanlığımıza bağlı eğitim kurumlarında görevli kadrolu öğretmenlerin 2017 yılı il içi isteğe
bağlı yer değiştirme işlemleri, 17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği doğrultusunda aşağıda belirtilen açıklamalar çerçevesinde yapılacaktır.
İl içi isteğe bağlı yer değiştirmelere;
1- Zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan, zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamlayan,
zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar veya bu yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler ile
sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek
öğretmenlerden 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık
çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
2- Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden;
a) 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dâhil 3 yıl görev yapanlar,
b) 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan bulundukları
eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar,
c) 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan başvuruların
son günü itibarıyla adaylığı kaldırılmış olanlar 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan,
istemeleri hâlinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer
değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
3-Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma
yükümlüğünü tamamlayacak olanlar istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet
alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değişikliği isteğinde bulunabilecektir.
4- Üç yıllık sürenin hesabında öğretmenin;
a) Kadrosunun bulunduğu eğitim kurumunda sözleşmeli öğretmen veya asker öğretmen
olarak geçirdiği süreler dâhil, fiilen öğretmen olarak geçirdiği süreler ile diğer eğitim
kurumlarında ders okutmak üzere ya da eğitim kurumu yöneticisi olarak görevlendirildiği
süreler,
b) Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında yer değişikliği yapılanlardan yargı
kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet
süreleri,
c) Görevli oldukları eğitim kurumunun dönüştürülmesi, kapanması, eğitim kurumunda norm
kadro fazlası olmaları veya hizmetin gereği ve çeşitli nedenlere bağlı olarak idari tasarrufla
istekleri doğrultusunda ya da resen görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin bulundukları
eğitim kurumlarında ve daha önceki eğitim kurumlarında geçen hizmet süreleri birlikte
değerlendirilecektir.
5- İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, 26 Mayıs 2017 tarihi
dikkate alınarak belirlenecektir.
6- Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenler
ile eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan
yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 yıllık çalışma şartı aranmaksızın yer değiştirme
isteğinde bulunabilecektir.
7- Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler,
görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır; ancak,
kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim
kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteğinde
bulunabilecektir.
8- Başvurular, elektronik ortamda alınacaktır. Başvurular, sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü,
ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylandıktan sonra geçerlilik kazanacak ve bu
birimlerin herhangi biri tarafından onaylanmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
9- Yer değiştirme iş ve işlemleri ile başvuruların onaylanmasından veya reddedilmesinden
sırasıyla eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri yetkili ve sorumlu
olacaktır.
10- İl içinde yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerden görev yaptığı il/ilçe
dışında bulunanlar, her türlü iletişim aracıyla kadrosunun bulunduğu eğitim kurumu
müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek; eğitim kurumu
yöneticileri de süresi içinde başvuruları onaylayacaktır. Elektronik Başvuru Formlarının
çıktısı, formu onaylayan eğitim kurumu müdürlüklerince başvurusu onaylanan öğretmenlere
daha sonra imzalattırılacaktır.
11- İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler, aynı dönemde iller arasında isteğe bağlı
yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaktır. Ancak bunlardan, il içinde yer değişikliği
yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazeret durumundan yer değiştirme isteğinde
bulunabilecektir. Başvuru yaparken öğretmenlerin, bu hususu göz önünde bulundurmaları
gerekmektedir.
12- Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenler; Elektronik Başvuru Formuna
yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri
bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek
yanlış ya da eksik bilgilerinin düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe ve il
millî eğitim müdürlüklerinden talep edecektir.
13- Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev
süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2017 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler,
diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer
değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla görevine
başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.
14- İl içinde soruşturma sonucu görev yeri değiştirilen öğretmenlerin hizmet süresinin
hesabında, daha önce görevli oldukları eğitim kurumlarında geçen hizmetleri de dikkate
alınacaktır. Ancak bu durumdaki öğretmenler, 3 yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları
eğitim kurumuna veya ilçeye atanmak üzere yer değiştirme isteğinde bulunamayacaktır.
15- Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının
bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme
başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilecektir.
16- Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih
edebilecektir.
17- Bilişim Teknolojileri alan öğretmenlerinden “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri
Öğretmenliği”, “Matematik-Bilgisayar Bölümü”, “İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri”,
“Bilgisayar Teknolojisi Bölümü/Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü” ve
“Bilgi Teknolojileri” mezunları, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarını tercih
edemeyecektir.
18- Fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin bütün alan öğretmenleri ile spor liseleri ve güzel
sanatlar liselerinin görsel sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenleri aynı tür eğitim
kurumlarını isteyebilecekleri gibi diğer eğitim kurumlarını da tercih edebilecektir.
19- Spor liseleri ve güzel sanatlar liseleri dışındaki eğitim kurumlarında görevli görsel
sanatlar, müzik ve beden eğitimi alan öğretmenlerinden daha önce ilgili mevzuatına göre spor
liseleri ile güzel sanatlar liselerine atanmış olanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren aradan beş
yıldan fazla süre geçmemiş olması şartıyla bu eğitim kurumlarını tercih edebilecektir.
20- Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan
öğretmenler, istemeleri halinde il içi yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.
21- İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate
alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki
hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin
devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
22- İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer
değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Öğretmenlerin, başvuru yaparken bu hususu göz
önünde bulundurmaları gerekmektedir. Ancak bunlardan, yer değiştirmeleri
gerçekleştirildikten sonra yürürlükteki yönetmelikte belirtilen mazeret durumlarından biri
oluşanların atamaları, görev yerlerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla iptal edilebilecektir.
Ataması iptal edilenlerden önceki görev yerlerinde alanlarında norm kadro bulunmayanlar, il
içindeki diğer eğitim kurumlarında alanlarında boş bulunan norm kadrolara valiliklerce
atanacaktır.
23- İl içi yer değiştirme başvuruları 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında alınacak; atamalar
valiliklerce 6 Haziran 2017 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik
kesme işlemleri 12 Haziran 2017 tarihinden itibaren başlatılacaktır.
24- Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüklerince
giderilecek; bu şekilde giderilemeyen tereddütler ise Bakanlığa bildirilecektir. Yukarıda
belirtilen açıklamalarda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve
Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümleri esas alınacaktır.
 İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

DUYURUNUN DAĞITIM ÜST YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ

öğretmenlerin2017 yılı il içi yer değiştirmeleri öğretmenlerin il içi yer değiştirme duyurusu 2017 yılı öğretmen il içi yer değiştirme şartları öğretmen atama il içi atama meb il içi yer değiştirme il içi yer değiştirme başvu
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Ece Sevim Öztürk Gözaltına Alındı
Ece Sevim Öztürk Gözaltına Alındı
Bedelli Askerlik Ne Zaman Çıkacak?
Bedelli Askerlik Ne Zaman Çıkacak?