Hırsızlık suçu ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarında maddi ve manevi tazminat (haksız fiil tazminatı)

Hırsızlık suçu ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarında maddi ve manevi tazminat (haksız fiil tazminatı) Hırsızlık suçuna konu mal nedeniyle maddi tazminata hükmedilmesi gerekir. Bununla birlikte hırsızlık suçunda manevi tazminat yerinde olmamakla birlikte konut dokunulmazlığını ihlal suçunda manevi tazminata hükmedilmelidir.

Hırsızlık suçu ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarında maddi ve manevi tazminat (haksız fiil tazminatı)

Hırsızlık suçu ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarında maddi ve manevi tazminat (haksız fiil tazminatı)
Hırsızlık suçuna konu mal nedeniyle maddi tazminata hükmedilmesi gerekir. Bununla birlikte hırsızlık suçunda manevi tazminat yerinde olmamakla birlikte konut dokunulmazlığını ihlal suçunda manevi tazminata hükmedilmelidir.

YARGITAY 4. Hukuk Dairesi 
2015/3146 E. 
2016/2376 K.

Davacı ... tarafından, davalılar ... ve diğeri aleyhine 09/07/2012 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 22/10/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacı ile davalılardan ... tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1- Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalılardan ...'nın tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir.

2- Davacının diğer temyiz itirazlarına gelince;
a) Dava, haksız fiil nedeniyle maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı ile davalılardan ... tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı; davalılar tarafından konut dokunulmazlığının ihlal edilmek suretiyle, mülkiyetinde bulunan menkul eşyalarının çalındığını belirterek maddi ve manevi tazminat isteminde bulunmuştur.
Davalılar, davanın reddini talep etmişlerdir.

Mahkemece, davacının maddi tazminat istemi kısmen kabul edilmiş, manevi tazminat isteminin ise reddine karar verilmiştir.
.... (kapatılan) Asliye Ceza Mahkemesinin 2007/20 esas, 2008/1 karar sayılı dosyası incelendiğinde, davalıların konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlık suçlarından erteli hapis cezası ile cezalandırılmalarına karar verildiği, kararın temyizi üzerine, Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 2010/31444 esas, 2013/17321 karar sayılı ilamıyla kamu davasının zamanaşımı nedeniyle düşürülmesine karar verildiği anlaşılmıştır.
Ceza dosyası içeriği ile davalıların hırsızlık ve konut dokunulmazlığı suçlarını işledikleri sabittir.

Mahkemece, hırsızlık suçu nedeniyle manevi tazminat takdir edilmemesi yerinde ise de, konut dokunulmazlığını ihlal suçu nedeniyle, davacı yararına uygun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, yazılı biçimde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bu yönden bozulması gerekmiştir.

b) Olay tarihinde yürürlükte bulunan, 818 sayılı Borçlar Yasası'nın 42. maddesinde maddi zararın tam olarak kanıtlanması ve tespitinin mümkün olmaması halinde hakime zararı adalete tevfikan tayin etme yetkisi tanınmıştır.

Dosya arasındaki bilgi ve belgelerden, ceza kararının kesinleşmesini takiben .... Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, ... 'na 23/10/2013 tarihli yazı ile bir adet adidas marka spor ayakkabı ile bir adet tişörtün davacıya iadesine karar verildiğinin bildirildiği, davacıya ait olup davalılardan ... tarafından çalındığı ikrar edilen braun marka traş makinesi, kalem tipi el feneri ve bir adet erkek tişörtünün ceza dosyası kapsamında davacıya iade edildiğine dair delil bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Davacıya idaesine karar verilmeyen eşyaların (braun marka traş makinesi, kalem tipi el feneri ve bir adet erkek tişörtü) bedelinin tayin edilememesi halinde olay tarihinde yürürlükte olan 818 sayılı Borçlar Kanunu'nun 42. maddesi uyarınca hakim tarafından uygun bir miktar tazminata hükmedilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmiş olması usul ve yasaya uygun düşmemiş kararın bu yönden de bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz edilen kararın yukarıda (2/a-b) numaralı bentlerde açıklanan nedenlerle davacı yararına BOZULMASINA; davacının diğer, davalılardan ...'nın tüm temyiz itirazlarının ilk bentte açıklanan nedenlerle reddine ve davacıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 24/02/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

hırsızlık konut dokunulmazlığını ihlal suçu manevi tazminat maddi tazminat haksız fiil haksız fiilde manevi tazminat hırsızlık suçunda manevi tazminat konut dokunulmazlığını ihlalde manevi tazminat hırsızlıkta maddi tazminat
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yağmur Ankara'da Hayatı Felç Etti
Yağmur Ankara'da Hayatı Felç Etti
Erzincan'da Korkunç Kaza
Erzincan'da Korkunç Kaza