Hırsızlık suçunda manevi zarar istenmesi yerinde değildir.

Hırsızlık suçunda manevi zarar istenmesi yerinde değildir.

Hırsızlık suçunda manevi zarar istenmesi yerinde değildir.

 

 YARGITAY 4. Hukuk Dairesi 
2015/4432 E. 
2016/4515 K.

Davacı ... vekili Avukat ... tarafından, davalılar ... ve diğerleri aleyhine 24/06/2009 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; maddi tazminatın kabulüne, manevi tazminatın kısmen kabulüne dair verilen 11/12/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davalılar ... vekili ve ... tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçelerinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.

1- Davalı ...'ın temyiz itirazı süresinde kabul edilerek yapılan incelemede;

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmemesine göre davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları reddedilmelidir. 
2- Diğer temyiz itirazlarına gelince;

Dava, haksız fiile dayalı maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalılardan ... ile ... tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, kendisine ait işyerinin toptancılar sitesinde bulunduğunu, güvenlik hizmetlerinin .. tarafından sağlandığını, davalılardan ... ile müteveffa ...'ın bu şirkette güvenlik görevlisi olarak çalıştıklarını, hasılatın yüksek olduğu ve bankaların kapalı olduğu hafta sonunu izleyen ilk iş gününde kasadaki paralardan eksilme olduğunu fark ettiğini, işyerine koyduğu kamera görüntülerinden, adı geçen davalıların haksız ve hile ile elde ettikleri anahtar vasıtasıyla kasadaki paralardan, kimsenin dikkatini çekmemek için bir miktar aldıklarının görüldüğünü, haklarında hırsızlık suçundan ceza tayin edildiğini, bu olayın tespit edildiği tarihten geriye dönük 1,5 yıl içinde bir çok kez yaşandığını belirterek uğradığı maddi ve manevi zararın tazmini talep etmiştir.

Davalılar, davanın reddine karar verilmesi gerektiğini savunmuşlardır.

Mahkemece maddi tazminata ilişkin davanın davalılar ... ve ... ile .. yönlerinden kabulüne, manevi tazminata ilişkin davanın ... ve ... ile .. yönlerinden kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Dosya arasında bulunan .. sayılı ilamı ile davalılardan ... ve diğer davalı müteveffa ...'ın haksız yere elde bulundurulan anahtar ile gece vakti zincirleme şekilde hırsızlık ve gece vakti işyeri dokunulmazlığını bozmak suçundan ceza aldıkları, verilen kararın davalı ... bakımından Yargıtay .. onandığı, diğer sanık ... dava devam ederken vefat ettiğinden, kamu davasının düşürülmesine karar verildiği ve kesinleştiği anlaşılmaktadır.

Manevi zarar, kişilik değerlerinde oluşan objektif eksilmedir. Duyulan acı, çekilen ızdırap manevi zarar değil onun görüntüsü olarak ortaya çıkabilir. Acı ve elemin manevi zarar olarak nitelendirilmesi sonucu tüzel kişileri, bilinçsizleri ve acılarını içlerinde gizleyenleri tazminat isteme haklarından yoksun bırakmamak için yasalar manevi tazminat verilebilecek olguları sınırlamıştır. Bunlar, kişilik değerlerinin zedelenmesi (TMK 24), isme saldırı (TMK 26), nişan bozulması (TMK 121), evlenmenin feshi (TMK158), bedensel zarar ve ölüme neden olma (BK 47) durumlarından biri ile kişilik haklarının zedelenmesidir (BK 49). Bunlardan TMK’nın 24. maddesi ile BK’nın 49. maddesi daha kapsamlıdır. TMK’nın 24. maddesinin belli yerlere yollaması nedeniyle böyle bir durumun bulunduğu yerde, onu düzenleyen kurallar (örneğin; TMK 26, 174, 287); bunların dışında BK’nun 49. maddesi uygulanır.

.. 24. ve dava tarihinde yürürlükte bulunan 818 sayılı .. 49. maddesinde belirlenen kişisel çıkarlar, kişilik haklarıdır. Kişilik hakları ise, kişisel varlıkların korunmasıyla ilgilidir. Kişisel varlıklar, bedensel ve ruhsal tamlık ve yaşam ile nesep gibi insanın, insan olmasından güç alan varlıklar ya da kişinin adı, onuru ve sır alanı gibi dolaylı varlıklar olarak iki kesimlidir. Somut olayda, dosyadaki bilgi ve belgelere göre, davacının bir toptancılar sitesi içerisinde bulunan işyerindeki para kasasından, bu sitenin güvenliğinden sorumlu özel bir güvenlik şirketinin çalışanları olan, ... ile müteveffa ... tarafından para çalınması dolayısıyla duyulan üzüntü nedeniyle manevi tazminat istenmiştir. İşyerindeki kasadan para çalınması davacının veya yakınlarının cismani zararına neden olmadığı gibi, iç huzuru bozacak nitelikte olgular olmadığından ve manevi zararın koşullarını düzenleyen ... 49. maddesine göre eşya zararı kişinin sosyal, fiziki ve kişilik değerlerine saldırı oluşturacak nitelikte bir eylem olmadığından, manevi tazminat isteminin tümden reddi gerekirken kısmen kabulü doğru görülmemiş kararın bozulması gerekmiştir.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda (2) no’lu bentte açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, diğer temyiz itirazlarının (1) no'lu bentte açıklanan nedenlerle reddine ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 04/04/2016 gününde oybirliğiyle karar verildi.

kişilik değerlerinin zedelenmesi isme saldırı nişan bozulması bedensel zarar ölüme neden olma manevi zarar evlenmenin feshi kişilik hakları hırsızlık
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Yağmur Ankara'da Hayatı Felç Etti
Yağmur Ankara'da Hayatı Felç Etti
Erzincan'da Korkunç Kaza
Erzincan'da Korkunç Kaza