Kat Malikleri kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda dava açılırken süre koşulu aranmaz

Kat Malikleri kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda dava açılırken süre koşulu aranmaz

Kat Malikleri kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda dava açılırken süre koşulu aranmaz

Hukuk - Yüksek Yargı Kararları - 2017-09-18 09:51:18

   

Yargıtay,  18. Hukuk Dairesi         2014/17377 E.  ,  2015/6093 K.

"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Sulh Hukuk Mahkemesi


Dava dilekçesinde, 26.09.2011 tarihli Kat Malikleri toplantısında alınan tüm kararların iptali istenilmiştir. Mahkemece davanın kabulüne Karar verilmiş, hüküm davalılar vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Y A R G I T A Y K A R A R I

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:
Davacı dava dilekçesinde özetle;... Blok No.5 adresindeki dairenin maliki olduğunu, 26.09.2011 tarihli Kat Malikleri genel kurul toplantısında alınan anataşınmazda tadilat ve tamirat yapıldığını, masrafının tarafından istendiğini, değişikliklerin hukuka aykırı olduğunu, bu nedenle genel kurul Karar sureti ile toplantıya ilişkin tüm belgelerin tarafına gönderilmesini istediğini ancak bu belgelerin gönderilmediğini, yine binanın ısıtma sisteminin hukuka aykırı olarak sıvı yakıtlı sistemden katı yakıtlı merkezi sisteme geçirilip masrafları ile yakıt giderlerinin tarafından İznik İcra Müdürlüğünün 2012/984 esas sayılı dosyası ile talep edildiğini, takibe itiraz ettiğini, ödeme emri ile iptali istenen toplantı tutanağının tarafına tebliğ edildiğini ileri sürerek davasının kabulü ile... Kat Malikleri Genel Kurulunun, 26.09.2011 tarihli toplantısında alınan kararların tümünün iptaline Karar verilmesini istemiş, mahkemece davanın kabulüne Karar verilmiştir.
Kat Mülkiyeti Kanununun 33.madde gereğince, Kat Malikleri kurulunca verilen kararlar aleyhine, kurul toplantısına katılan ancak 32.madde hükmü gereğince aykırı oy kullanan her Kat maliki Karar tarihinden başlayarak 1 ay içinde, toplantıya katılmayan her Kat maliki kararı öğrenmesinden başlayarak 1 ay içinde ve herhalde Karar tarihinden itibaren 6 ay içinde anagayrimenkulün bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinde İptal davası açabilir.
Kat Malikleri kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz sayıldığı durumlarda süre koşulu aranmaz. Aynı yasanın 42.maddesinin 1.fıkrası gereğince Kat Malikleri anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına bir değişiklik yapamazlar; ortak yerlerin düzgün veya bunların kullanımının daha rahat ve kolay bir hale konulmasına veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına yarayacak bütün yenilik ve ilaveler, Kat maliklerinin arsa ve sayı çoğunluğu ile verilecek Karar üzerine yapılır, 4.fıkrasında ise Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısıtım sisteminin yakıt dönüşümünü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, Kat maliklerinin arsa ve sayı çoğunluğu ile verecekleri Karar üzerine yapılır. Dosyada bulunan 26.09.2011 tarihli Kat Malikleri kurulunun almış olduğu kararlardan 3 ve 6 nolu kararların yasanın aradığı nitelikli çoğunlukla alınmadığı anlaşılmaktadır. Diğer kararlar ise yasanın yukarıda açıklanan 33.maddesindeki 1 ve 6 aylık sürelere tabidir. Davanın, Kat Malikleri Kurulu ile alındıktan sonra 6 aylık sürenin geçirilmesinden sonra açıldığı anlaşıldığına göre iptali istenen Kat Malikleri kurul kararının salt 3 ve 6. maddelerinde alınan kararlar ile yetinilmesi gerekirken, tamamının iptaline kararı verilmesi doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 15.04.2015 gününde oybirliğiyle Karar verildi. 

Sende Yorumla...
DİĞER HABERLER