Cumhurbaşkanlığı 6. Kararnamesi: "Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi "

Cumhurbaşkanlığı 6. Kararnamesi: "Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi "

Cumhurbaşkanlığı 6. Kararnamesi:

 

 Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 6)
 
15 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30479

MİLLÎ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİNİN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 6

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı; Cumhurbaşkanına bağlı Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin teşkilat, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Tanımlar

MADDE 2 – (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde geçen;

a) Devletin Millî Güvenlik Siyaseti: Millî güvenliğin sağlanması ve millî hedeflere ulaşılması amacı ile Millî Güvenlik Kurulunun belirlediği görüşler dâhilinde, Cumhurbaşkanı tarafından tespit edilen iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan siyaseti,

b) Genel Sekreter: Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterini,

c) Genel Sekreterlik: Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğini,

ç) Kurul: Millî Güvenlik Kumlunu,

d) Millî güvenlik: Devletin anayasal düzeninin, millî varlığının, bütünlüğünün, milletlerarası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik dâhil bütün menfaatlerinin ve ahdi hukukunun her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması ve kollanmasını,

ifade eder.

ad
Kurulun toplanması

MADDE 3 – (1) Kurul, iki ayda bir toplanır. Gerektiğinde Kural, doğrudan Cumhurbaşkanının çağrısı ile de toplanır. Genel Sekreter toplantılara katılır, fakat oylamaya katılamaz.

(2) Kurul toplantıları Cumhurbaşkanının başkanlığında yapılır. Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlar Kurula Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlık eder.

(3) Kural toplantılarına üyeler dışında, gündemin özelliğine göre ilgili bakan ve kişiler de çağrılarak bilgi ve görüş alınabilir.

Gündem

MADDE 4 – (1) Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir. Cumhurbaşkanı yardımcıları, kural üyesi bakanlar ile diğer bakanlar ve Genelkurmay Başkanının gündeme girmesini istedikleri konular Genel Sekreter vasıtasıyla

Cumhurbaşkanına iletilir.

Kararlar

MADDE 5 – (1) Kurul, kararlarını çoğunlukla alır. Eşitlik halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(2) Kurul kararlan, Genel Sekreterlik tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderilir.

Görüşme tutanakları

MADDE 6- (1) Kurul toplantılarında yapılan görüşmeler, usulüne uygun şekilde tutanakla tespit edilir.

(2) Kararların asılları ve görüşme tutanakları Genel Sekreterlikte saklanır. Tutanaklar ve görüşmeler açıklanamaz ve yayımlanamaz. Kurul Kararları, Kurulun vereceği karara göre açıklanabilir veya yayımlanabilir.

Teşkilat

MADDE 7 – (1) Genel Sekreterlik teşkilatı; Genel Sekreter, Genel Sekreter yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşur.

Görevler

MADDE 8- (1) Genel Sekreterliğin görevleri şunlardır:

a) Cumhurbaşkanı yardımcıları, kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanlar ve Genelkurmay Başkanının gündeme girmesini istedikleri konuları Cumhurbaşkanına sunmak.

b) Cumhurbaşkanınca düzenlenen gündemi Kurul üyelerine dağıtmak.

c) Kurul toplantıları için toplantı yerinin hazırlanmasını sağlamak; toplantı tutanaklarını Cumhurbaşkanının belirleyeceği usule göre tutmak; toplantı sonucunda alınacak karar ve basın bildirisi taslağını hazırlayarak Kurula sunmak ve Kurul tarafından onaylanmasının ardından Kurul kararlarım imzalatarak bir nüshasını Cumhurbaşkanına sunmak, Kurul kararlarının bir nüshası ile görüşme tutanaklarım Genel Sekreterlik arşivinde muhafaza etmek; basın bildirisini basın ve yayın kuruluşlarına dağıtmak.

ç) Kurulun her türlü yazı işlerini yürütmek.

d) Kurul tarafından verilen görevleri yerine getirmek; bu çerçevede söz konusu görevlere ilişkin araştırma ve değerlendirme yapmak ve yaptırmak, bu araştırma ve değerlendirme sonuçlarını Kurul üyelerine ulaştırmak ve bu konuları kapsayan bir dokümantasyon merkezi oluşturmak.

e) Millî güvenliğin sağlanması ve millî hedeflere ulaşılması amacı ile Kurulun belirlediği görüşler dâhilinde iç, dış ve savunma hareket tarzlarına ait esasları kapsayan Millî Güvenlik Siyaseti Belgesinin hazırlanmasına ilişkin çalışmaları yürütmek.

f) Diğer mevzuatla Genel Sekreterliğe verilen görevleri yerine getirmek.

g) Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Genel Sekreter

MADDE 9- (1) Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Genel Sekreterliğin en üst amiri olup Genel Sekreterliğin görevlerini, Cumhurbaşkanının emir ve yönlendirmeleri doğrultusunda mevzuat hükümlerine, devletin millî güvenlik siyasetine uygun olarak yürütmekle görevlidir. Genel Sekreter, Cumhurbaşkanına karşı sorumludur.

Genel Sekreter Yardımcısı

MADDE 10- (1) Genel Sekretere yardımcı olmak üzere Genel Sekreter Yardımcılan atanabilir. Genel Sekreter Yardımcıları, Genel Sekreter tarafından verilen görevleri yerine getirir ve Genel Sekretere karşı sorumludur.

Hizmet birimleri

MADDE 11- (1) Genel Sekreterliğin hizmet birimleri şunlardır:

a) Kurul İşleri ve Kararlan Dairesi Başkanlığı.

b) Dış İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Dairesi Başkanlığı.

c) Seferberlik ve Savaş Hazırlıkları Planlama Dairesi Başkanlığı.

ç) Personel Dairesi Başkanlığı.

d) Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı.

e) Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

f) Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı.

g) Hukuk Müşavirliği.

Tamamı İçin Tıklayınız

cumhurbaşkanlığı 6 nolu kararname 6.kararname tam metin 6 nolu kararname tüm kararnameler tam metin kararnameler erdoğanın tüm kararnameleri erdoğanın 6. kararnamesi Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Gör
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
2019 Bilsem Mülakat Sonuçları Ne zaman Açıklanacak?
2019 Bilsem Mülakat Sonuçları Ne zaman Açıklanacak?
Cameron Boyce Hayatını Kaybetti!
Cameron Boyce Hayatını Kaybetti!